LUBLIN

O nas

Szkolenia, warsztaty plastyczne, kursy z zakresu arteterapii, rękodzieła, ceramiki, szkolenia tatrzańskie i kursy wspinaczkowe, integracje.

Nasze główne cele to:

 • prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej,
 • tworzenie nowych pracowni działań twórczych,
 • współpraca z ośrodkami, organizacjami o podobnym profilu w kraju i za granicą,
 • animowanie, wspieranie, rozwijanie i propagowanie rozwoju lokalnej kultury, sztuki i wszelkich działań sprzyjających rozwojowi jednostki,
 • zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei, form kreacji, ekspresji artystycznej i kulturalnej,
 • działania na rzecz integracji europejskiej,
 • działania na rzecz zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w życiu publicznym,
 • działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu,
 • wspomaganie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • promocja i organizacja aktywnego wypoczynku,
 • wspieranie i organizowanie działań proekologicznych,
 • prowadzenie działań integracyjnych, wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji,
 • działanie na rzecz integracji dzieci z zaburzeniami fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi z resztą społeczności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów,
 • organizowanie konferencji, wystaw, plenerów, spektakli i koncertów,
 • promocja i organizację wolontariatu,
 • wspólpraca z prasą, radiem i telewizją popularyzacja i promocja celów
  statutowych stowarzyszenia,
 • podejmowanie inicjatyw pozyskania środków na działalność statutową
  stowarzyszenia w tym pisanie projektów grantów i wniosków o dofinansowanie
  działań,
 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalno-oświatowych,
 • współpracę z organami administracji rządowej, samorządu gminnego,
  powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, unii europejskiej,
  pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, związkami wyznaniowymi i innymi
  organizacjami,
 • zaangażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, naukowego i kulturowego
  w inicjatywy wspierające działania Stowarzyszenia,
 • organizacja aktywnego wypoczynku
  dzieci i młodzieży w tym organizacja koloni i obozów i innych form
  promujących  zdrowy tryb życia.